BOEKEN

september 2013: Richard Davis – ‘Wotan’s Daughter; The Life of Marjorie Lawrence’

BOEKEN

juli 2013: Robert K. Wallace – ‘Moby-Dick; A Grand Opera for the 21st Century’

BOEKEN

juni 2013: Gerd Uecker - 'Traumberuf Opernsänger; Von der Ausbildung zum Engagement’